village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Obec Porúbka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Porúbka na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Porúbka v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

zákazky nadlimitné,

zákazky podlimitné,

zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Obec Porúbka

Adresa: Porúbka 90, 067 41 Chlmec

IČO: 00 32 34 20

DIČ: 20 211 73 726

Banka: Prima Banka

IBAN: SK31 5600 0000 0042 8623 0001

Telefón: 057 778 21 27

 

sekretariát, podateľna

E-mail: porubka.humenne@gmail.com

Web: www.porubkahe.sk