village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

O obci

Obec Porúbka sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Humenné, v tesnej blízkosti Vojenského obvodu Valaškovce a Kyjovského pralesa. Susedí s obcami Oreské, Trnava pri Laborci, Vinné (okres Michalovce) a Chlmec a Ptičie (okres Humenné).

Obec Porúbka

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Humenné

Počet obyvateľov: 268 ( stav k 31.12.2022)

Rozloha: 432 ha

Nadmorská výška: 310 m n. m.  /stred obce/

Prvá písomná zmienka: r. 1451

Poloha územia je bezprostredne ovplyvňovaná mestom Humenné, ktoré sa nachádza 10 km severozápadne od Porúbky. K. ú. obce Porúbka susedí s Vojenským obvodom Valaškovce z východnej strany a katastrálnymi hranicami obcí Chlmec zo severnej, Oreské zo západnej, Trnava pri Laborci a Vinné z južnej.  

Symboly obce

Obec má od roku 1997 svoj erb a zástavu, ktoré boli vypracované Doc. PhDr. Leonom Sokolovským, CSc. a schválené heraldickou komisiou MV SR.

 

Erb obce:

Erb obce Porúbka tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti zlatý (žltý) strom, pri ňom kľačiaca strieborná (biela) mužská postava v zlatom (žltom) klobúku a čižmách so sekerou so strieborným (bielym) obuchom, v oboch rukách.

 

Štít: neskorogotický

Predpokladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19. storočia.

Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti.

 

Vlajka obce: 

Vlajku obce Porúbka tvorí šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/8), žltej (1/8), bielej (1/8), modrej (2/8), žltej (1/8) a bielej (1/8). Má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

                                                         

Pečať obce:

Pečať obce Porúbka tvorí na pečati s kruhopisom PORUBKA HELYSÉGE PETSÉTYE (Pečať obce Porúbka) vyobrazený na pôde strom a vedľa neho kľačiaca mužská postava v klobúku,  v oboch rukách držiaca sekeru.

Komentár: Drevorubačský motív s hovoriacim prvkom, podľa odtlačku pečatidla obce z polovice 19. storočia, pripomínajúci, že v procese kolonizácie obec vznikla výrubom (porubom) lesného priestoru.