village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !

 

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz :

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť   k jeho rozšíreniu

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov.

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie:

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov !!!

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

- rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť.

Hasiči varujú najmä pred – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Po období relatívneho kľudu  znova prichádza  čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky.

Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a porastov, fajčenie a deti bez dozoru.

Les sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody na majetku,  životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov a škody na ľudských životoch. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Pri spozorovaní požiaru je veľmi dôležitá, každá sekunda .  Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa dá požiar v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov na telefónne číslo je 150 alebo 112 !

 

Veríme, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát a svojim konaním prispejeme k aktívnej ochrane prírodných hodnôt a životného prostredia.